AK-47. Magazine. Egyptian. 30-Round. 7,62x39. Excellent++. $50.  Item: RA-1141.