Grips. C.96. M1930 Pattern. V.G. $60.  Item: MI-15.